Zmluvy

Zmluvy
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o grantovom účte Prima Banka
pdf Zmluva o výpožičke tabletu na SOBD
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o municipálnom úvere - Prima banka
pdf Zmluva o dielo Lávky premostenia vodného toku pre peších
pdf Príkazná zmluva
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
pdf Zmluva o dodávke elektriny
pdf Zmluva o pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
pdf Dohoda - aktivačná činnosť
pdf Dohoda - projekt Praxou k zamestnaniu
pdf Dohoda - príspevok na chránené pracovisko
pdf Dohoda č. 19 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
pdf Zmluva o úvere Prima Banka - dodatok 3
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
pdf Kúpna zmluva - Obec vs. Klimentová
pdf Zmluva o dielo - vodovod
pdf Zmluva o úvere - Prima Banka
jpg Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a zateplenie MŠ a obecného bytu
jpg Zmluva o službách
pdf Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
pdf Zmluva o službách - e-dotacie
pdf Zmluva o dielo - Ekonomicko-environmentálne poradenstvo
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
pdf Zmluva o zriadení vecných bremien so Západoslov. distribučnou a.s.
pdf Kúpna zmluva so Západoslovenskou distribučnou a.s.
jpg Zverejnenie podporného projektu
pdf Zverejnenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
jpg Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva RECobal - zákon o odpadoch
pdf Dohoda o vykonávaní a príspevku na aktivačnú činnosť
pdf Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
pdf Dodatok č.2 k zmluve Rekonštrukcia a zateplenie MŠ
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti
pdf Dohoda - projekt "Pomôž svojej obci"
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
pdf Dohoda - projekt "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
pdf Kúpna zmluva s InnoHouse s.r.o.
pdf Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve s InnoHouse, s.r.o.
pdf Zmluva "WIFI pre teba"
pdf Dodatokc.1 k zmluve č43/POD-402/20
pdf Zmluve č43/POD-402/20
pdf Rozhodnutie obnova zóny č. POD-4262/2020